DUTCH.HORNET Lightning Node

DUTCH.HORNET Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias DUTCH.HORNET
Last update May 28, 2023, 8:37 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities Tunnel⚡️Sats   Bitcoin Nederland   noderunners.network   LightningNL   PLEBNET   Satsback ⚡  
BOS Score #297 (4494382 points)
Terminal Score #547 (11895910 points)
Channels 16

Channels
Capacity Peer
20000000 Bitcoin-Ekasi
20000000 bfx-lnd0
16000000 BitKassa LN34961 [LND]
12000000 allNice | LN.capital
10000000 Fuldagap
10000000 kravens.nl
10000000 Kraken 🐙⚡
10000000 bfx-lnd0
10000000 The Wall | beavb.tc/the-wall
10000000 AbyZ | LND
5000000 on.the.brink
5000000 JaccoElektro
5000000 PixelNode
5000000 Boltz
3145900 Goon🗿
2000000 Harry Potter [node]⚡️