cathode [NodeNor] Lightning Node

cathode [NodeNor] Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias cathode [NodeNor]
Last update Oct. 9, 2022, 3:08 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities NodeNor  
Channels 14

Channels