Weerlig Node Lightning Node

Weerlig Node Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias Weerlig Node
Last update Aug. 18, 2022, 11:57 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities #Plebs2Salvador   Satsback ⚡   PLEBNET  
Channels 0