6102 Lightning Node

6102 Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias 6102
Last update Jan. 10, 2024, 3:12 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities Nodestrich   #GSpotSuperNode   noderunners.network   LatiNodos - Lightning en Español   Satsback ⚡  
Channels 2

Channels
Capacity Peer
20000000 Bitrefill
5000000 Astronode