bezysoftware Lightning Node

bezysoftware Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias bezysoftware
Last update Sept. 30, 2022, 6:25 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
Amboss communities BTCKNL  
Terminal Score #436 (3611738 points)
Channels 30

Channels