BitcoinLizard Lightning Node

BitcoinLizard Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias BitcoinLizard
Last update Oct. 20, 2021, 2:30 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
BOS Score #123 (10084033 points)
Terminal Score #227 (5899705 points)
Channels 28

Channels
Capacity Peer
5000000 nineteeneightyfour
5000000 ACINQ
5000000 03f57da433d006dd1344
4200000 WalletOfSatoshi.com
4142517 Blockstream Store
4000000 Boltz
4000000 ZeusLN.app
3500000 Citadel Onion Routing [CORN]
3000000 my-node
3000000 ZeusLN.app Olympus
3000000 Phoenix
2908134 nineteeneightyfour
2500000 bravenewworld
2500000 MUTATRUM
2461367 Dagnela 🦄 Hunter
2215444 lightning.bitcoinlizard.net
2100000 citadeldispatch.com
2000000 Up Only
2000000 Up Only
2000000
2000000 Onward.HODL
1899742 @AshToHashes
1500000 Mr.Nodey
1500000 Mr.Nodey
1106149 Onward.HODL
1010000 OnionRouting @ramses_btc [nodl]
1000000 nodl [BVC]
900000 OnionRouting @ramses_btc [nodl]