zatsatz-001 Lightning Node

zatsatz-001 Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias zatsatz-001
Last update May 18, 2022, 3:32 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
Channels 0