GoldMan Sats Lightning Node

GoldMan Sats Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias GoldMan Sats
Last update July 13, 2022, 2:40 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
Terminal Score #950 (2168021 points)
Channels 22

Channels
Capacity Peer
11111111 BitcoinNotBombs
10012885 LNBIG.com [lnd-12]
10000000 okcoin
10000000 MaxBolt
10000000 1ML.com node ALPHA
10000000 LNBIG.com [lnd-12]
10000000 BCash_Is_Trash
5000000 SLICKERWATCH
5000000 Boltz
4000000 ACINQ
4000000 SilverMan Sats
2100000 MaxBolt
2000000 BitcoinNotBombs
2000000 JaimeLoopz
2000000 JaimeLoopz
2000000 Lightning.Watch
1000000 CanadianBitcoiners
1000000 GoldenHammer
1000000 Up Only
1000000 GoldenHammer
800000 ACINQ
500000 1ML.com node ALPHA