Moneiz_Kalet Lightning Node

Moneiz_Kalet Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias Moneiz_Kalet
Last update Oct. 9, 2022, 8:48 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
BOS Score #297 (4494382 points)
Channels 6

Channels
Capacity Peer
4000000 bfx-lnd0
2000000 southxchange.com
1000000 sahilc
1000000 AgX
1000000 DUNE400
500000 ando.masterofpearls.net