duizendbommenengranaten Lightning Node

duizendbommenengranaten Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias duizendbommenengranaten
Last update Oct. 9, 2022, 6:05 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities Nodestrich  
Terminal Score #1097 (3773584 points)
Channels 18

Channels