nodestradamus Lightning Node

nodestradamus Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias nodestradamus
Last update April 12, 2024, 10 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
BOS Score #297 (4494382 points)
Channels 2

Channels
Capacity Peer
2000000 1ML.com node ALPHA
2000000 LQwD-US-West