nodestradamus Lightning Node

nodestradamus Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias nodestradamus
Last update July 4, 2024, 4:47 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
BOS Score #297 (4494382 points)
Channels 0