ActivateBIP300:) Lightning Node

ActivateBIP300:) Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias ActivateBIP300:)
Last update April 12, 2024, 11:52 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities NODERUNNERS BRASIL! ⚡  
Channels 6

Channels
Capacity Peer
4000000 SunLight Node
3000000 Voltz
3000000 RaspiRay
3000000 N1ROX
1000000 Cappero
1000000 schulzemic [LND]